Sluit

KRT - R DIGI (Nu te koop via de link onderaan!)

Wat is KRT – R DIGI ?

 

De KRT – R DIGI ( digitale Kortrijkse rekentest Revisie ) is een digitaal, genormeerde Rekentest.
Deze test bevat een reeks niveautests die een aantal rekenvaardigheden met name “getallenkennis” en “hoofdrekenen” onderzoekt bij kinderen vanaf midden eerste tot en met zesde leerjaar.

 

Deze gedigitaliseerde test werd gerealiseerd door het KRT – R team van het revalidatiecentrum “Overleie” met medewerking van Prof. Dr. A. Desoete en in samenwerking met Libaro.

 

Wat beogen we met de afname van de KRT – R DIGI ?

 

  • Kinderen met rekenmoeilijkheden opsporen
  • Kinderen met dyscalculie identificeren
  • Kinderen gedurende een langere therapieperiode evalueren op basis van hetzelfde meetinstrument
  • Vaststellen of er grote verschillen zijn tussen de resultaten van getallenkennis en hoofdrekenen
  • In een korte tijdspanne veel informatie verzamelen rond het rekengedrag van het kind

 

De test analyseert tevens in welke mate de moeilijkheidsgraad van een item en de cognitieve deeltaken beheerst zijn.

 

Wat is nieuw aan deze test ?

 

  • De digitale afname
  • Na de digitale afname verloopt de verwerking van de testresultaten volledig automatisch, wat heel wat tijdswinst oplevert. 
  • De hernormering van de volledige test
  • De normering van de automatiseringsvaardigheden

 

 

Wanneer wordt de test afgenomen ?

 

De KRT – R DIGI kan gedurende het ganse jaar afgenomen worden ( zie handleiding ). De actualisering van de normering vond plaats eind januari en eind mei 2017 ( midden en eind van een schooljaar ).

 

 

Is de test voldoende betrouwbaar en valide ?

 

Betrouwbaarheid

 

We stellen vast dat Cronbach’s alpha scores wijzen op een voldoende betrouwbare meting van het rekenniveau en van de vaardigheden op vlak van getallenkennis en hoofdrekenen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

 

 

Validiteit

 

Om de validiteit van de test te onderzoeken werd de concurrente validiteit nagegaan. Twee criteria die daarvoor gehanteerd werden, waren de resultaten die een kind haalde op een andere rekenproef ( LVS wiskunde ) en de beoordeling die de leerkracht gaf voor de rekenvaardigheid van het kind. Deze gegevens werden verzameld via de vragenlijst die door de leerkracht werd ingevuld.

Er was een significante correlatie (p < . 001 ) tussen de scores op de KRT– R DIGI en de scores op het LVS wiskunde voor alle leerjaren. Er was een significante correlatie (p <. 001 ) samenhang tussen het oordeel van de leerkracht inzake rekenen en de scores op de digitale test.
We kunnen dus stellen dat de KRT– R DIGI een valide test is.

 

 

 

Vragen?

Informatieve vragen kan je mailen naar: 

krtdigi@rcoverleie.be

 

 

Te koop via www.krtrdigi.be.
Erkend door het RIZIV en agentschap Z&G.